Stanovy fanklubu Petra Koláře

email: fanklub.aktualne@centrum.cz, fanklub@petrkolar.net

Fanklub Petra Koláře je dobrovolná zájmová organizace, která sdružuje příznice zpěváka
Petra Koláře bez ohledu na věk, povolání, rasu, pohlaví, politickou a státní příslušnost.
Fanklub Petra Koláře (dále jen Fanklub nebo FK) je nepolitickou organizací zaměřenou
na spolupráci s Petrem Kolářem v oblasti propagace jeho profesionálních aktivit.

I. Členové Fanklubu

čl. 1

Členství ve Fanklubu je dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo souhlasí s těmito stanovami
a zajímá se o činnost zpěváka Petra Koláře.

čl. 2

O členství ve Fanklubu rozhoduje výbor FK na základě osobní přihlášky. Výbor si vyhrazuje právo
odmítnout žádost o členství osobě, která již byla členem tohoto nebo jiného FK Petra Koláře
a jednala v rozporu se stanovami FK. Členství je platné ode dne kladného rozhodnutí výboru.

čl. 3

Člen má právo:

 • účastnit se akcí pořádaných FK
 • být FK informován o profesionální činnosti Petra Koláře (informovaností se rozumí i přístup
  do členské části webových stránek FK)
 • podávat výboru nápady a návrhy na zlepšení práce FK
 • podávat stížnosti na práci FK

čl. 4

Člen je povinnen:

 • důsledně dbát práva na soukromí zpěváka a jeho rodiny, stejně tak zastupují agentury a vedení FK,
  i na akcích nesouvisející s Petrem Kolářem a jeho osobou
 • řádně a včas hradit členské příspěvky
 • chovat se tak, aby nebylo poškozováno jméno a image Petra Koláře a jméno FK
 • dodržovat stanovy FK

čl. 5

Členství ve fanklubu zaniká v případě, že:

 • člen požádá o zrušení svého členství
 • výbor člena vyloučí z důvodu závažného porušení stanov

čl. 6

Všichni členové jsou evidováni a jejich činnost je usměrňována výborem FK.

II. Organizační struktura Fanklubu

čl. 7

Hlavním orgánem je výbor FK, který se skládá z členů. Obsazovány jsou tyto pozice:
předseda, jednatel, grafik, webmaster.
Dalšími orgány FK mohou být pobočky, budou-li vytvořeny. V čele každé pobočky stojí předseda
pobočky, který je v kontaktu se členy FK a rozesílá jim materiály vydávané FK.
Pokud pobočky vytvořeny nebudou, zajistí tuto činnost pověřený člen výboru FK.

čl. 8

Výbor FK má právo:

  • zastupovat členy FK v jednání s Petrem Kolářem, jeho zastupující agenturou a webmasterkou oficiálního webu
  • hospodařit s finančními prostředky FK
  • jednat se státními orgány
  • zakládat a rušit pomocné orgány (pobočky)
  • rozhodovat o přijetí a vyloučení členů

čl. 9

Výbor FK má povinnost:

 • prostřednictvím vydávaných tiskovin, e-mailových zpráv nebo webových stránek informovat členskou
  základnu o profesionální činnosti Petra Koláře a o činnosti FK
 • stanovit výši členských příspěvků
 • vést účetnictví a hospodařit s majetkem FK
 • přijímat a projednávat návrhy a stížnosti členů FK
 • dodržovat dohodnutý způsob spolupráce s Petrem Kolářem, s jeho zastupující agenturou
  a webmasterkou oficiálního webu

čl. 10

Výbor FK se bude setkávat minimálně 3x do roka a dále dle potřeby.

Členy výboru jsou:

Olga Dubová a Pavel Spurný

Členové výboru byli zvoleni zakládajícími členy FK. Na uvolněná místa ve výboru FK mohou být
rozhodnutím výboru FK jmenováni noví členové, kteří si svou prací a aktivitou získali důvěru výboru
a členů FK.
Výbor si vyhrazuje právo na zkušební období před vlastním jmenováním.

III. Finanční a hmotné zabezpečení Fanklubu

čl. 11

Základním finančním příjmem FK jsou členské příspěvky. Jejich výši určuje výbor FK. Další příjmy plynou
z hospodářské činnosti FK, tj. z prodeje materiálů vydávaných FK apod.. Z těchto finančních prostředků
jsou hrazeny veškeré výdaje související s činností FK.
Za správnou a přehlednou evidenci hospodaření zodpovídá vedení FK, které zároveň
schvaluje výdaje FK.

IV. Práva zpěváka Petra Koláře

čl. 12

Petr Kolář a jeho zastupující agentura stanovují způsob spolupráce s Fanklubem a poskytují výboru FK
informace o jeho profesionální
činnosti.

čl. 13

Fanklub zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním na základě schválení výboru FK
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.